Nabízíme tyto služby a zprostředkujeme Vám

 • Sjednání rozloučení - na centrále i pobočkách 24 hodin denně
 • Sjednání kompletního rozloučení u Vás doma, nebo přes internet
 • Převozy z bytu po celé ČR i ze zahraničí - včetně vyřízení všech formalit
 • Pohřby do zemně a kremaci po celé ČR
 • Přesypy uren a exhumace ostatků
 • Úpravu, oblečení a oholení zemřelého
 • Vykopání hrobu, odkrytí desek a hrobky a znovu upravení
 • Ukládání uren do hrobů a hrobek
 • Tisk parte na počkání
 • Zprostředkování oznámení o úmrtí v tisku
 • Vyřízení matriky v místě úmrtí a vystavení úmrtního listu
 • Zhotovení smutečních věnců a kytic včetně dovozu
 • Autobus a taxi pro smuteční hosty
 • Faráře, řečníka, fotografa, hostinu
 • Reprodukovanou a dechovou hudbu
 • Možnost individuálního splátkového kalendáře
 • Poradenství ve všech otázkách týkajících se posledního rozloučení

Je možné u nás zakoupit nebo objednat

 • Obaly na urny – kovové, plastové
 • Sklípky a vitríny na urny
 • Zhotovení štítků na urny
 • Lampičky a vázy různých druhů a velikostí
 • Keramické fotografie
 • Kamenické práce
 • Růžence a svaté obrázky
 • Elektrické svíčky
 • Svíčky, stínítka, sošky, andílky, křížky a ostatní hřbitovní zboží

Jak postupovat při úmrtí v bytě?

Nejdříve je potřeba zavolat obvodního lékaře zesnulého, popřípadě ZZS číslo 155. Přivolaný lékař ohledá zesnulého a vystaví "List o prohlídce zemřelého" Poté stačí zavolat naši pohřební službu 606 627 983, která zajistí odvoz na určené místo. Další požadované služby budou provedeny podle sepsané objednávky.

POZOR!! Výběr pohřební služby

Výběr pohřební služby, u které si chcete objednat pohřeb je pouze a jen Vaše svobodná volba. Jestliže Vašeho blízkého odvezla jiná, než Vámi vybraná pohřební služba neznamená to vůbec, že musíte u této pohřební služby sjednat pohřeb. Některé firmy využívají rozpoložení pozůstalých a říkají, že musejí vše vyřizovat u nich. Je to Vaše volba u koho pohřeb sjednáte!!!

K zajištění rozloučení je třeba předložit

 • občanský průkaz zemřelého (v případě, že ho máte)
 • oblečení pro zesnulého – nemusíte jej nosit na patologii nebo do nemocnice.

Úmrtní list

Úmrtní list vydá do 30 pracovních dnů matriční úřad v místě úmrtí. Doručen bude doporučeně poštou a to objednavateli pohřbu.

Nárok na pracovní volno

Při úmrtí manžela, manželky, druha, družky nebo dítěte má zaměstnanec nárok na tři dny pracovního volna, z toho jeden den k účasti na pohřbu.

Při úmrtí rodiče nebo sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence, má zaměstnanec nárok na jeden den volna pouze při účasti na jejich pohřbu. Pokud zaměstnanec obstarává pohřeb, má nárok ještě na další den volna.

Při úmrtí prarodiče nebo vnuka zaměstnance, prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, má zaměstnanec nárok na pracovní volno při účasti na jejich pohřbu jen na nezbytně nutnou dobu, maximálně na jeden pracovní den. Pokud zaměstnanec obstarává pohřeb, má nárok ještě na další den volna.

Stejné nároky mají i zaměstnanci, kteří pracují mimo pracoviště a sami si určují pracovní dobu (typicky práce z domova).

Při účasti na pohřbu spoluzaměstnance vzniká nárok na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. Okruh těchto účastníků (s nárokem na volno) ale určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel po dohodě s odborovou organizací.

Kdo má nárok na pohřebné?

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb:

 • dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
 • osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte,

jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt (viz § 3 zákona č. 117/1995 Sb.) na území České republiky.

Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu.

Podmínka trvalého pobytu a bydliště podle § 3 zákona č. 117/1995 Sb. se nezjišťuje pro nárok na pohřebné, jestliže jde o dítě mrtvě narozené.

Nárok na dávku vzniká dnem vypravení pohřbu a jeho úhrady.

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a zaniká uplynutím 1 roku od vzniku nároku na dávku.

Notářské řízení

K vyřízení dědictví budete písemně vyzváni přiděleným notářem.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení §14 odst. 1 zákona č. 643/1992 Sb.o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Kupujíci=spotřebitel má právu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce www.coi.cz.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícícm, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.