Jak postupovat při úmrtí v bytě?

Nejdříve je potřeba zavolat obvodního lékaře zesnulého, popřípadě ZZS číslo 155.
Přivolaný lékař ohledá zesnulého a vystaví "List o prohlídce zemřelého"
Poté stačí zavolat naši pohřební službu 606 627 983, která zajistí odvoz na určené místo. Další požadované služby budou provedeny podle sepsané objednávky.

POZOR!! Výběr pohřební služby:

Výběr pohřební služby, u které si chcete objednat služby je pouze a jen Vaše svobodná volba. Jestliže Vašeho blízkého odvezla jiná, než Vámi vybraná pohřební služba neznamená to vůbec, že musíte u této pohřební služby sjednat pohřeb. Některé firmy využívají rozpoložení pozůstalých a říkají, že musejí vše vyřizovat u nich.
Je to Vaše volba u koho pohřeb sjednáte!!!

K zajištění rozloučení je třeba předložit:

- občanský průkaz zemřelého (v případě, že ho máte)
- oblečení pro zesnulého – nemusíte jej nosit na patologii nebo do nemocnice.

Úmrtní list.

Úmrtní list vydá do 30 pracovních dnů matriční úřad v místě úmrtí. Doručen bude doporučeně poštou a to objednavateli pohřbu.

Nárok na pracovní volno.

Dle nařízení vlády č. 108/1994 Sb., mají pozůstalí nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:
- dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
- jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela sourozence a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob,
- nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným,
ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.

Kdo má nárok na pohřebné?

Nárok má pouze ten, kdo spadá do jedné ze dvou zákonem definovaných skupin:
- nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo v době úmrtí nezaopatřeným dítětem
- nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb jiné osobě, která byla v době smrti nezaopatřeným dítětem
Nárok na pohřebné tak vzniká typicky v případech, kdy rodičům zemře nezletilé dítě (případně i pěstounům, nebo všem kdo pečují o nezaopatřené dítě). Nebo nárok na pohřebné vzniká ve chvíli, kdy je uspořádán pohřeb zesnulému rodiči nezaopatřeného dítěte.

Notářské řízení

K vyřízení dědictví budete písemně vyzváni přiděleným notářem.

Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod.

Žadatel o výše uvedené důchody si podá žádost u správy sociálního zabezpečení ve svém místě trvalého bydliště.
Pracovníci pohřební služby HABICH Vám ochotně poradí a pomohou v těchto Vašich smutných a těžkých chvílích.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení §14 odst. 1 zákona č. 643/1992 Sb.o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:
(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Kupujíci=spotřebitel má právu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce www.coi.cz.
(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícícm, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Dotazník

Pro kompletní zajištění rozloučení prosíme o vyplnění dotazníku.
Dotazník ve formátu pro MS Word (.doc) najdete zde.
Dotazník ve formátu pro tisk (.pdf) najdete zde.
Vyplněný dotazník zašlete na náš e-mail a kontaktujte nás na tel.: 606 627 983.
Bez telefonického kontaktu nebude brán zřetel na vyplněný dotazník.
Děkujeme.